Projektanti, architekti, specialisté a jejich referenční stavby...

Přidat novou firmu

Upravit

USCHEMER s.r.o.

Adresa: Wolkerova 36
78701 Šumperk
okres Šumperk
Tel: 776 066 811
E-Mail: info@uschemer.cz
Web: www.uschemer.cz
IČO: 27768180

Jednatel: Roman Unzeitig – 776 066 811 , unzeitig@uschemer.cz


Sortiment

Mise svěřená společnosti Uschemer zahrnuje všechny části stavebního managementu , služby jsou nabízeny až do rozsahu absolutního zastoupení investora při realizaci investičního záměru. Nabízený management stavby se skládá z následujících činností :

Ve fázi přípravy stavby :
- koordinace a řízení projektových prací na dokumentaci pro územní ,
  stavební řízení , na dokumentaci pro výběr dodavatele resp. realizační dokumentaci
- zavedení sytému administrace procesu přípravy stavby
- kontrola projektových prací a jejich souladu se zákonnými požadavky
- návrhy možných optimalizací řešení
- cenové posouzení možných variant a výběr ekonomicky optimálního řešení stavby
- koordinace a řízení prací při zjišťování jednotlivých povolení stavby
- tvorba rozpočtu stavby
- výběr zhotovitele stavby
- organizace a vedení všech nutných jednání souvisejících s přípravou stavby

Ve fázi realizace stavby :
- zajištění všech povinností investora při výstavbě
- kontrola a koordinace stavebních prací, řízení generálního dodavatele a jednotlivých subdodavatelů
- administrace a organizace přejímek staveniště jednotlivým zhotovitelům
- plánování všech činností souvisejících s výstavbou tak, aby funkční dílo bylo předáno k užívaní v požadovaném termínu
- administrace a distribuce dokumentů stavby
- kontrola projektové dokumentace zhotovitelů stavby
- kontrola souladu výstavby se zákonnými požadavky a vydanými povoleními
- zavedení evidence změn stavby
- kontrola zabudovávaných materiálů, kvality prací
- kontrola rozsahu a obsahu prováděných zkoušek a testů a požadovaných dokladů
- koordinace bezpečnosti práce
- zavedení systému řízení a kontroly nákladů stavby
- pravidelný report o průběhu výstavby ve formě písemných zpráv

Ve fázi dokončení a zahájení provozu :
- koordinace prací souvisejících s kolaudací stavby
- vypracování systému přejímek a závěrečných testů a kontrol
- kontrola předaných dokladů stavby
- kontrola dokumentace skutečného provedení
- řízení prací na odstranění vad a nedodělků
- řešení reklamací